image_pdf

Regulamin

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z REGULARNYM PRZEWOZEM OSÓB
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób zwierząt i bagażu podręcznego przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Tarnobrzeg.
2. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:
1) Organizator – Gmina Tarnobrzeg,
2) Przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie przewozu osób,
3) Operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na linii komunikacyjnej określonej w umowie.
3. Przewoźnik i operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym korzystanie z środków transportowych.
4. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być oznakowane
w sposób widoczny dla pasażera w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika, albo organizatora, oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne
o przystosowaniu autobusy do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Przewoźnik i operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości Rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach
6. W rozkładzie jazdy, o którym mowa w pkt 5 mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.
7. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy.
8. Przewoźnik i operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązujący u niego cennik opłat lub taryfę , a ponadto w każdym środku transportu powinien znajdować się wyciąg z cennika opłat lub taryfy.
9. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, albo osoba przez niego upoważniona legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
10. Kontroli biletów jak też innych procedur z nią związanych (wypisywanie opłaty dodatkowej) dokonuje się tylko i wyłącznie w autobusie.
11. Kontrola biletów może być wyrywkowa i dotyczyć tylko określonego pasażera lub grupy pasażerów.
12. Kontrolujący ma prawo – zgodnie z obowiązującym Prawem przewozowym – żądać okazania dokumentu tożsamości celem spisania danych personalnych.
13. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
14. Przewoźnik i operator jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację
z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać czytelny identyfikator.

Rozdział 2.
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2.

Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§ 3.

1. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportu.
2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
3. Pasażer winien niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet
o odpowiednim nominale na określoną trasę.
4. Skasowany bilet należy zachować przez cały czas jazdy i okazywać go na każde żądanie osób upoważnionych do kontroli w tym również kierowcy autobusu.
5. Podróżny ma prawo żądać od obsługi autobusu wszelkich informacji dotyczących przewozu (od kierowcy tylko w trakcie postoju na przystanku).
6. Pasażerowie:
1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez przewoźnika ( wejście, wyjście),
2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy,
3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają
o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku,
a zamierzający wsiąść do pojazdu na takim przystanku dają znak podniesioną ręką, przy czym czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,
4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni stosować się
do zamieszczonych przez przewoźnika informacji o charakterze porządkowym,
5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.
7. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je, w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
8. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
9. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć
z wózka.
10. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4.

Zabrania się pasażerom:
1) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
2) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
3) zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
5) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów
lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
6) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania
w inny sposób spokoju w pojeździe,
7) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,
8) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
9) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne upoważnienie,
10) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
11) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
12) przekazywanie przy wysiadaniu skasowanego biletu innemu pasażerowi, który nie zapłacił za przejazd.
13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 5.

Kierujący pojazdem:
1) niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest uprzątnąć wnętrze pojazdu z śmieci i błota,
2) podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,
3) zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy, w przypadkach gdy:
a) pasażer zgłosi zamiar wysiadania poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku w pojeździe,
b) zbliżając się do przystanku zaobserwuje na nim obecność osób oczekujących,
4) kierujący ma obowiązek zatrzymania pojazdu na przystanku jak najbliżej krawężnika
w takim miejscu aby wsiadanie i wysiadanie z pojazdu nie było utrudnione,
5) kierujący pojazdem ma obowiązek udzielić pomocy osobom niepełnosprawnym
na wózkach, niewidomy i starszym przy wejściu, wyjściu z autobusu i w czasie jazdy.
6) przed ruszeniem po postoju z zatoki przystankowej powinien się upewnić, że przewożone osoby niepełnosprawne na wózkach zajęły już odpowiednie miejsce i zahamowały wózek, a osoby poruszające się o kulach lub osoby niewidome zajęły bezpieczne miejsce,
7) ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów
i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
8) może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,
9) nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.

§ 6.

Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego w związku
z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

Rozdział 3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7.

Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.

§ 8.

Przewoźnik i operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.

Rozdział 4.
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO

§ 9.

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu i pasażerów.
2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.
3. Przewóz rowerów jest dopuszczony na bagażnikach przystosowanych do tego celu oraz wewnątrz pojazdu – o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.
4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie
w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko
w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

§ 10.

1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.
2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. Przewóz bagażu o wymiarach powyżej 60x60x20 cm oraz przewóz psów podlega dodatkowej opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psa przewodnika osoby niewidomej.
5. Przy przewozie psa przewodnika osoby niewidomej stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 4,5 i 6 i §10

§ 11.

W pojazdach nie wolno przewozić:
1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
2) przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
3) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku,
w szczególności dużych psów bez kagańca,
4) w przypadku nie stosowania się do ustaleń określonych w pkt 1, 2 i 3 – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.

1. Kontroli przewoźników w zakresie dokumentów związanych z wykonywaniem gminnego regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym mogą dokonywać :
1) organizator, lub osoba przez niego upoważniona,
2) funkcjonariusze Policji,
3) inspektorzy Transportu Drogowego,
4) strażnicy Straży Miejskiej.
2. Pasażer nie przestrzegający przepisów porządkowych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu podlega przepisom karnym, o którym mowa w rozdziale 10A ustawy prawa przewozowego.
3. W nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Podstawa prawna :
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 246 / 2011 Rady Miasta Tarnobrzeg
z dnia 27 października 2011r.