image_pdf

Przejazdy bezpłatne

W granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 

Lp.
Osoby uprawnione do 100% ulgi
Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
1.
Dzieci do lat 4
Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia, paszport, akt urodzenia
2.
Osoby, które ukończyły 70 lat
Dowód osobisty
3.
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie i inwalidzi I grupy,
osoby o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
Wypis z treści orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości lub wypis z treści orzeczenia
stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacja osoby niepełnosprawnej
stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Przewodnik wskazany przez osobę posiadający jeden z dokumentów wymienionych od pkt 1. do 3.
4.
Ociemniali/niewidomi i ich przewodnicy
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z tytuł wzroku lub kodem 04-O (przewodnik wskazany przez ociemniałego/niewidomego)
5.
a. Inwalidzi wojenni i wojskowi
b. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym
(inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji)
a. Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez właściwy organ rentowy lub legitymacja Związku Inwalidów RP
lub legitymacja osoby represjonowanej
b. Opiekun wskazany przez inwalidę
6.
Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekun towarzyszący
w trakcie przejazdu.
Uprawnienie to
obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola,
szkoły, szkoły wyższej,
placówki opiekuńczo – wychowawczej, specjalnego
ośrodka szkolno – wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnienie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – i powrót.
Ważna legitymacja szkoły, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
orzeczenie stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
o niezdolności do pracy bądź orzeczenie o niepełnosprawności,
ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
7.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej:
a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub legitymacja: „Honorowego Dawcy Krwi –
Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
8.
Posłowie i Senatorowie
Ważna legitymacja poselska lub senatorska
9.
Osoby posiadające tytuł „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony
Dawca Przeszczepu” wydany przez uprawniony podmiot.
Legitymacja „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości.
10.
Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub II grupie
inwalidzkiej uprawnione do pobierania zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie stwierdzające zaliczenie do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem
tożsamości oraz decyzją (terminową lub nieterminową) o przyznaniu zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.
11.
Weterani i weterani poszkodowani
Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.