image_pdf

Przejazdy bezpłatne

W granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 

Lp. Osoby uprawnione do 100% ulgi Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
1. Dzieci do lat 4 Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia, paszport, akt urodzenia
2. Osoby, które ukończyły 70 lat Dowód osobisty
3. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie i inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Wypis z treści orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności. Przewodnik wskazany przez osobę posiadający jeden z dokumentów wymienionych od pkt 1. do 3.
4. Ociemniali/niewidomi i ich przewodnicy Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytuł wzroku lub kodem 04-O (przewodnik wskazany przez ociemniałego/niewidomego)
5. a. Inwalidzi wojenni i wojskowi
b. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym (inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji)
a. Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez właściwy organ rentowy lub legitymacja Związku Inwalidów RP lub legitymacja osoby represjonowanej
b. Opiekun wskazany przez inwalidę
6. Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekun towarzyszący w trakcie przejazdu. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – i powrót. Ważna legitymacja szkoły, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego, orzeczenie stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, o niezdolności do pracy bądź orzeczenie o niepełnosprawności, ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej:
a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub legitymacja: „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
8. Posłowie i Senatorowie Ważna legitymacja poselska lub senatorska
9. Osoby posiadające tytuł „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wydany przez uprawniony podmiot. Legitymacja „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości.
10. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub II grupie inwalidzkiej uprawnione do pobierania zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu. Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie stwierdzające zaliczenie do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości oraz decyzją (terminową lub nieterminową) o przyzaniu zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.
11. Weterani i weterani poszkodowani Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.