>
BILETY ULGOWE
Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w wysokości 50% biletu normalnego uprawnione są osoby zamieszkałe w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg, zaliczone do poniższych grup:
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgi 50%
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ważna legitymacja szkolna
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat Dokument stwierdzający wiek dziecka a w szczególności
książeczka zrowia, paszport, skrócony odpis aktu urodzenia
Emeryci i renciści Ważna legitymacja emeryta lub rencisty z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej z aktualnym zdjęciem
Dzieci i młodzież od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek pewlekłej choroby Ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, wypis z treści orzeczenia lekarskiego
Młodzież dotnięta inwalidztwem i niepełnosprawna przed ukończeniem 16 roku życia Ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawnony organ, wypis z treści orzeczenia lekarskiego

Bez względu na miejsce zamieszkania:
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Dokumenty uprawniające do korzystania z ulgi 50%
Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie uprawnień Kombatanckich Legitymacja kombatancka
Studenci szkół wyższych z wyłączeniem studentów szkół podyplomowych i doktoranckich Ważna legitymacja studencka