image_pdf

Przejazdy bezpłatne

W granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnieni są:

 

Lp.Osoby uprawnione do 100% ulgiDokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
1.Dzieci do lat 4Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia, paszport, akt urodzenia
2.Osoby, które ukończyły 70 latDowód osobisty
3.Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie i inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencjiWypis z treści orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności. Przewodnik wskazany przez osobę posiadający jeden z dokumentów wymienionych od pkt 1. do 3.
4.Ociemniali/niewidomi i ich przewodnicyLegitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytuł wzroku lub kodem 04-O (przewodnik wskazany przez ociemniałego/niewidomego)
5.a. Inwalidzi wojenni i wojskowi
b. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym (inwalidzi całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji)
a. Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez właściwy organ rentowy lub legitymacja Związku Inwalidów RP lub legitymacja osoby represjonowanej
b. Opiekun wskazany przez inwalidę
6.Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekun towarzyszący w trakcie przejazdu. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – i powrót.Ważna legitymacja szkoły, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego, orzeczenie stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, o niezdolności do pracy bądź orzeczenie o niepełnosprawności, ważnej legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
7.Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej:
a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub legitymacja: „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
8.Posłowie i SenatorowieWażna legitymacja poselska lub senatorska
9.Osoby posiadające tytuł „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wydany przez uprawniony podmiot.Legitymacja „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości.
10.Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub II grupie inwalidzkiej uprawnione do pobierania zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie stwierdzające zaliczenie do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości oraz decyzją (terminową lub nieterminową) o przyzaniu zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.
11.Weterani i weterani poszkodowaniLegitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.