>
PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej uprawnione są osoby zamieszkałe w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzeg, zaliczone do poniższych grup:

Osoby uprawnione do 100% ulgi Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
Dzieci do lat 4 Dokument stwierdzający wiek dziecka a w szczególności
książeczka zdrowia, paszport, akt urodzenia
Osoby, które ukończyły 70 lat Dowód osobisty
Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie i inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji 1. Wypis z treści orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości lub
2. Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dok. tożsamości lub
3. Dowód osobisty z wpisem o I grupie inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji dokonanym przez organ rentowy lub
4. Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Przewodnik wskazany przez osobę posiadający jeden z dokumentów wymienionych od 1 do 4.
Ociemniali/niewidomi i ich przewodnicy Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych (przewodnik wskazany przez ociemniałego)
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK poświadczona pieczątką PCK z wpisem ilości oddanej krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej.
Osoby posiadające tytuł "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wydany przez uprawniony podmiot. Legitymacja "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" oraz dowód tożsamości.
Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub II grupie inwalidzkiej uprawnione do pobierania zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu. Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie stwierdzające zaliczenie do grupy inwalidzkiej wraz z dowodem tożsamości oraz decyzją (terminową lub nieterminową) o przyzaniu zasiłku stałego MOPR w Tarnobrzegu.

Bez względu na miejsce zamieszkania:
Osoby uprawnione do 100% ulgi Dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów
Uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły Ważna legitymacja szkoły, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaczego, dla opiekuna towarzyszącego dziecku w trakcie przejazdu - imienne zaświadczenie wydane przez szkołę lub Ośrodek Szkolno - Wychowaczy
a. Inwalidzi wojenni i wojskowi
b.Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym (inwalidzi całkowicie niezdolni do prawy i samodzielnej egzystencji)
a.Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wydana przez właściwy organ rentowy lub legitymacja Związku Inwalidów RP lub legitymacja osoby represjonowanej,
b. Opiekun wskazany przez inwalidę
Posłowie i Senatorowie Ważna legitymacja poselska lub senatorska